O nas

Forum „Razem” — organizacje społeczne dla Polski i Ukrainy — zostało powołane, aby budować porozumienie, umożliwiać współpracę oraz tworzyć rozwiązania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym w Polsce oraz społeczeństwa polskiego.

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wielostronnej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych i międzynarodowych organizacji non-profit odpowiadających na różne wyzwania, jakie można zaobserwować w Polsce w związku z wojną w Ukrainie.

Forum “Razem” jest inicjatywą współtworzoną przez Polską Akcję Humanitarną i Fundację Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Obie organizacje są wspierane przez zespół doradczy złożony z reprezentantek i reprezentantów Fundacji im. S. Batorego, Grupy Zagranica, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Klubu Inteligencji Katolickiej i Fundacji Liderzy Przemian. Wsparcia od strony technicznej udziela Netguru.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i inicjatywy oddolne działające na rzecz uchodźców i uchodźczyń.

Chcemy ramię w ramię z międzynarodowymi organizacjami odpowiedzieć na wyzwania związane z uchodźstwem. Jest to możliwe wyłącznie jeśli polskie organizacje będą miały wspólną reprezentację i otrzymają wsparcie we współpracy z międzynarodowymi strukturami.

Chcemy dzielić się wiedzą i narzędziami; tworzyć partnerstwa, umożliwiające wdrażanie trwałych rozwiązań, które w długiej perspektywie będą niezależne od zainteresowania i finansowania międzynarodowego.

Chcemy budować kapitał społeczny wspólnym wysiłkiem społeczeństwa obywatelskiego i migrantów_tek.

Wizja Forum:

Polskie społeczeństwo odpowiada na wyzwania związane z wojną w Ukrainie i migracją do Polski w sposób inkluzywny i sprawiedliwy, dający podstawy pod dalszy rozwój obu krajów i regionu.

Cel długoterminowy:

Polskie organizacje społeczne wdrażają różnorodne systemowe zmiany dla dobra publicznego w partnerstwach z innymi interesariuszami, wykorzystując potencjał migrantów_tek, wspierając ich_je oraz społeczności goszczące.

Cel średnioterminowy:

Celem FORUM jest wspieranie polskich organizacji społecznych w zakresie:
 • Informowania różnych interesariuszy (zwłaszcza samych członków Forum) o działaniach, realizowanych planach i wyzwaniach stojących przed organizacjami pozarządowymi/społecznymi, a także o kontekście, naturze kryzysu, zmieniających się zjawiskach społecznych i ekonomicznych, które wpływają na sytuację osób potrzebujących, organizacji pozarządowych i różnorodnych systemów;

 • Identyfikowania synergii, partnerstw, nakładających się działań i luk w pomocy, tak aby kształtować odpowiedź na zjawiska uchodźcze w Polsce zgodnie z wartościami humanitarnymi, przejrzyście, inkluzywnie i sprawiedliwie;

 • Współtworzenia zmian systemowych w kluczowych obszarach publicznych, bazując na potencjale polskiego społeczeństwa obywatelskiego, możliwościach migrantów i uchodźczyń oraz energii twórców zmian;

 • Zapewnienia atmosfery współpracy i zrozumienia, w której można otwarcie dyskutować o różnych problemach humanitarnych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych, wyzwaniach i możliwościach;

 • Budowania kompetencji członków Forum, aby reagować z najwyższą możliwą jakością, umożliwić dalszy rozwój, wprowadzać pozytywną zmianę i budować bazę społeczną dla późniejszej odbudowy społeczeństwa ukraińskiego;

 • Identyfikacji skalowalnych innowacji społecznych w odpowiedzi na migrację i związane z nią wyzwania w systemach publicznych.

Forum jest szeroko zakrojoną inicjatywą współpracy dla organizacji społecznych w Polsce. Tworzy demokratyczną przestrzeń dla organizacji i inicjatyw lokalnych do informowania, dzielenia się wiedzą, szukania partnerstw i synergii oraz wzajemnego wzmacniania swoich działań, podejmowanych w odpowiedzi na wyzwania związane z migracją uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy do Polski.

Forum skupia się na działaniach średnio i długoterminowych, które służą systemowym rozwiązaniom.

Forum jest działaniem równoległym do forum koordynacyjnego organizacji międzynarodowych, które powstało pod egidą UNHCR. Dzięki Forum możemy włączyć polskie organizacje do tego mechanizmu, zapewniając im podmiotowe uczestnictwo w działaniach międzynarodowych. Forum ściśle współpracuje ze strukturami UNHCR, zapewniając efekt synergii działań organizacji międzynarodowych i krajowych.

Obecnie Forum prowadzi następujące działania:
 • Rejestracja organizacji i zbieranie informacji o ich działalności;

 • Regularne spotkania dla zarejestrowanych uczestników_czek w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi i agendami ONZ;

 • Współtworzenie, współprowadzenie, facylitowanie współpracy w ramach tematycznych grup roboczych — obecnie istnieją grupy prowadzone przez UNHCR oraz współprowadzone przez polskie NGO;

 • Łączenie organizacji potrzebujących wsparcia z podmiotami oferującymi wsparcie (finansowe, kompetencyjne, zarządcze, dotyczące wiedzy i rozwiązań). Wśród tych podmiotów znajdą się inne organizacje polskie i międzynarodowe, również biznesy;

 • Tworzenie biblioteki wiedzy — gromadzenie informacji na temat działań, dobrych praktyk, materiałów edukacyjnych, informacyjnych i komunikacyjnych;

 • Promowanie własnych działań oraz dzielenie się informacjami poprzez mailing i inne działania komunikacyjne.